FANDOM


זמני תפילה בימי חול


• שחרית מנין א' - 6:25 (ראש חודש, תענית - 6:15)

• שחרית מנין ב' - 7:30

• מנחה - 13:15

• ערבית - 20:45


• יום העצמאות: ערבית ערב יוה"ע 19:30, שחרית 7:30 (מנין אחד), מנחה וערבית כרגיל. • יום ירושלים: ערבית ערב יום י-ם 19:50, שאר התפילות כרגיל.

• י"ז בתמוז: תפילות כרגיל, ערבית 20:05, סיום הצום 20:08.

• ט' באב: ערבית במוצ"ש 20:05, שחרית 7:00 (מנין אחד), מנחה 13:15, ערבית 19:48, סיום הצום 19:51.זמני תפילה בשבת

• מנחה וקבלת שבת - בזמן הדלקת נרות

• מנחה בשבת - 13:15

• ערבית מוצ"ש - בזמן מוצאי שבת


פרשה תאריך הדלקת נרות שחרית סו"ז ק"ש מוצ"ש


אמור ה' אייר 19:09 7:45 8:15 20:08

בהר י"ב אייר 19:14 7:40 8:12 20:14

בחקתי י"ט אייר 19:18 7:35 8:09 20:18

במדבר @ כ"ו אייר 19:22 7:35 8:07 20:23

נשא ד' סיון 19:26 7:35 8:07 20:27

שבועות ו' סיון 19:27 7:35 8:08 20:27

בהעלתך י"א סיון 19:28 7:35 8:08 20:29

שלח י"ח סיון 19:30 7:35 8:09 20:31

קרח @ כ"ה סיון 19:31 7:40 8:12 20:32

חקת ב' תמוז 19:31 7:40 8:14 20:31

בלק ט' תמוז 19:29 7:45 8:17 20:28

פנחס ט"ז תמוז 19:26 7:45 8:21 20:25

מטות @ כ"ג תמוז 19:21 7:45 8:24 20:19

מסעי א' אב 19:16 7:45 8:28 20:13

דברים / חזון ח' אב 19:10 7:45 8:31 20:05 ערב ט' באב

ואתחנן / נחמו ט"ו אב 19:02 7:45 8:33 19:57

עקב כ"ב אב 18:54 7:45 8:36 19:49

ראה @ כ"ט אב 18:46 7:45 8:37 19:40

שפטים ו' אלול 18:37 7:45 8:39 19:30

כי תצא י"ג אלול 18:28 7:45 8:41 19:20

כי תבא כ' אלול 18:19 7:45 8:42 19:10 א' סליחות


@ = שבת מברכין