FANDOM


בית כנסת "זית רענן", כל יום ראשון בשעה 20:15, אחרי ערבית, שיעור/ הרצאה מפי רב/ מרצה אורח, במסגרת תוכנית השיעורים השבועית "שבעים פנים".

בית כנסת "זית רענן", כל יום חמישי בשעה 20:15, אחרי ערבית, לימוד ב"חברותות". פתוח לכולם, לכל סוגי הלימוד.

בית כנסת "זית רענן", כל שבת בשעה 08:00, לפני תפילת שחרית. שיעור בפרשת השבוע.

בית כנסת "זית רענן", שבת בשעה 12:50, אחרי מנחה גדולה, פרקי תהילים לילדים. פרס לכל ילד.