Efrat
Advertisement

Subject: עיצוב הסט×ד

îðé ùìåà ,

ìäìï äÃøåúé ìòéöåáéà:
1. çã îùîòéú Ãðé áåçøú áòéöåá òà äôñ äëúåà .
ååãÃé ùìà áæä òà äøâì äëúåîä åäèåô äéøå÷
åîáçéðúé âà ìà òà äëì éøå÷
2. áøâì äéøå÷ä éù ìäåñéó Ãú äìåâå áúåê äòìä
3. áäãø éù ìáöò Ãú äùéðåééà äáÃéà:
Ã. ìäåøéã Ãú äôñ äòìéåï òà äùà áÃðâìéú
ìëúåá áî÷åîå
"øÃù ð÷é - ø÷ øÃù ð÷é ùåîø òì øÃù ð÷é"
áî÷åà ëì äîìì äééúé ëåúáú -
"ëé ìà äëéðéà äï äáòéä - Ãìà äáéöéà "
îáçéðúé æä îñôé÷ åëì äîåñéó âåøò
îáçéðú åéæåÃìéà - çùåá ìäùÃéø Ãú äéìãä Ã¥Ãú ôøéñú äîåöøéÃ
ëãÃé ìäòìåú Ãåúà áÃåôï ùäîåöøéà ìà éñúéøå Ãú äúîåðåú
ìäúøÃåú
Ãåøìé

Gmail[]

In Gmail, there is an option on every email: Message Text Garbled?. This option will open a new browser window and give you instructions on how to view the gibberish.

Website Converter[]

There is a website (http://gibberish.co.il/) that will convert gibberish back to Hebrew.

Go to the site and "copy and paste" your gibberish into the conversionwindow. Press the conversion button (in Hebrew "המר"), and in a few seconds you have the Hebrew restored in the bottom window.

The gibberish can be a product of any program, this is not limited to Hebrew emails.

Advertisement